تاريخ : سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ | 0:3 AM | نویسنده : حقیقت عبدی

بسمه تعالي

سئوالات امتحان درس زبان انگليسي2

رشته علوم انساني:

ساعت شروع :30/8

مدت امتحان:    90    دقيقه

تاريخ امتحان :    5/3/86

استان :  كرمانشاه

منطقه :  اسلام آباد غرب

نام آموزشگاه :     مركز پيش دانشگاهي حضرت زهرا (س)

سال :6 8    /  1385   

نام  ونام خانوادگي :

 

شماره دانش آموزي :

كلاس :

رديف

برترين ايمان اين است كه بداني خداوند همه جا با توست.پيامبر اكرم(ص)   

نمره

 

I: Vocabulary

 

Fill in the banks With  the words given(There is one extra word)

   mission-  access-  poverty- devoted- promotion- prevented- rural-                             

                                                                                            

1-The workers decided to form a ……………to protect their rights.             

      2- Mr. Amiri…………..most of his time and energy to charity works.                      

     3- The Apollo …………. Landed 12 human on the moon between 1967to 1972.       

   4- You can ………….necessary information  by using a computer.                            

5- In many parts of the world,………………..is the cause of child labor.                    

  6- Most children in …………….areas work in agriculture.             

  7- His parents …………him from going to the party.     

-------------------------------------------........................................

B. Match the definition in column A with the words in column B .There is one extra item in column B.                                                                                                                

A                                                                    B

8- make some one stop doing a job                                                                                                              a. density          

 9- important part or quality of sth.                                                                                                            b. attach                        

   10- join one thing to another                              c. voluntary   

11- done not by force                              d. feature                                                                                                        e. remove

----------------------------------------------------------------------------

C. Choose the correct choice.                                                                   

   12- Be careful when you ………. The bottles of acid.             

     a. hire                 b. handle                    c. prevent                 d. form

 13- There are a lot of motor ………. On the roads of our city.

 a. vehicles                   b. units                    c. probes                  d. robots

 14- Don’t forget to ……….. the files before you turn off the computer.

 a. keep                       b. share                        c. save                    d. move

 15- I asked the managers ………… to take a day off.

 a. definition         b. promotion            c impression       d. permission

D.Fill in the blanks with the appropriate words of your own.

16- A programmable machine that accepts data and processes them into information we can use it a(n)………………

17- A robot vehicle used in order to explore deep space is called a space………

II. Grammar

A. Choose the best choice.                                                                                             

his brother is very talkative.                                  ...18-Farid is a very quite boy

a. whereas            b. whether                  c. so that          d. as       

 19- She s going to the post office ………. Buy some stamps.                                            

 a. so as              b. so as to           c. so that         d. so  

 20- Mary arrived late……… she had left home early.                    

       a. though             b. so that               c. because           d. since       

     21- Did Mina take the driving test?' Im not sure, …….. it.                  

   a. might take  b. might have taken c. should have taken  d. should take  

-------------------------------------------------------------

B. Combine the following sentences using the word in parentheses.    

  22. Ali went to England . He wanted to continue his studies.(so that)

 

  23. She doesn’t enjoy her job. She works very hard.(although)                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Put the words in correct order to make meaningful sentence.     

  24- Jack –while- is- his brother- a clever- lazy- student- is                          --------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Write the correct form of the verbs in parentheses.                         

     25- Ali wasn’t at home. He  might have .....................out to buy something.(go)     

  26- John ........... home early so that he could get top work on time(leave)             

     27- I lay down for a minute...........(relax   )    

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sentence Function                                                                                  

   Match the items in column A with the proper phrases in column B to make meaningful sentences.(There is one extra item in column B)               

           A                                                                             B               

  28- They launched a space probe..............            a. To speed up problem solving

  29- The purpose of a computer is                           and save time, money and energy

30- A satellite is any natural or artificial                   b. That magnifies distant objects    object                                                                                                                                         c. so that they could observe the earth

31- A telescope is an instrument                              d. to learn more about Mars.                                                                                                                                                                  e. that orbits another object

IV. Comprehension                                                                   

   A. Sentence comprehension

According to the following sentences choose the correct choice.   

   32- Most child laborers are busy doing extreme forms of work that are dangerous for their health, in other  words,…………………………………………………………       

  a. working around the world is child labor     b. extreme forms of work are dangerous for children's health        c. children  will be dangerous for the society if they are busy         d. anything children do is a form of child labor and is dangerous for them                

 

33- Some minerals could be mined from the moon and sent back to the earth for processing, in other words;……………………………………………………………………

  a. there are some miners on the moon         b. minerals haven't been found on the moon                        c. the moon has as much minerals as the earth  d. processing minerals cant be done in the moon                                                          

34- The suffering and poverty Mother Teresa observed outside the convent walls made a deep impression on her. It means that Mother Teresa……………………….    

 a. was deeply influenced by the poverty of the people     b. experienced the suffering and poverty in her family                 c. tried to get out of the convent walls          d. made a deep impression which caused poverty

 

 

35- Postal mail takes at least a day – often a week to get to its destination , and you must have envelopes and stamps and find a mail box, while e-mail doesn’t.

We understand from the above sentence that e-mail   

       

 a. takes a day to get to its destination         b. arrives faster and doesn’t need a stamp, an envelop and a mailbox  

c. requires you to have envelopes                      d. is exactly the same as the postal mail

--------------------------------------------------------

B.Cloze passage

According to the passage choose the best choice

.

The launch of the first units of the international space ……36……in 1998 began a new …..37……in space exploration. As many as seven scientists at a …..38…… will be able to live and …..39….. in space . when completed , the station will be ….40….. 80 meters long and have a …..41…. of more than 445,000 kg.                                                 

     36)a. station            b. probe           c. vehicle               d. mission         

    37)a. volume             b. era                c. side                    d. base                

  38)a. base                 b. pole               c. phase                d. time                  

  39)a. build                 b. work              c. launch               d. orbit                

 40)highly                   b. hardly            c. nearly                d. firmly           

  41)a. mass                 b. density           c. size                   d. length

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  C. Reading comprehension. Passage one                                Read the following passage and answer the questions as required.

 

Edison was born in 1847 in Milan, Ohio. and grew up  in Michigan. At an early age , he showed signs of a serious hearing problem. This may have been the reason for his poor performance at school. His classmates often annoyed him. Three months after starting school , he ran away. His mother was forced to teach him at home .Edison started his first laboratory in Newark in 1871. later that year , he married . five years later he started the first private research laboratory in the U .S 

Edison worked on many projects . at the age of 32, he developed the first successful light bulb. This invention made Edison rich and famous. Edison worked until he was very old. He died at the age of 84.

According to the passage , complete the following table.

 

What happened

In                             

 

.................................................................

1876

42

He died

..................

43

..................................................................

1879

44

45- Edison ran away from school because his mother forced him to do so

a. t                b . f

46- The first research laboratory in the US wasn’t Edisons.a.t             b. f

47- what happened to Edison at school?

a. every one respected him a lot     b. he often annoyed his classmates

c. he was often annoyed by his classmates

d. he ran away from school with his classmates

 

 

 

 

Passage 2.

 

There was a bad storm in our city last night. A lot of rain fell in a very short time. And the wind blew very hard. I went outdoors so that I could watch the storm . the wind broke some windows in our house and it blew one of our trees over. It fell into the street and stopped the traffic for a long time . I  was afraid during the storm. I went inside the house because of the noise and because  I was wet. The rain stopped after a while everyone went out again. I stayed indoors ,however because the weather was so changeable.

 

a.Choose the best choice.

48- There was a heavy traffic for a while because ………………

a. the police weren’t there

b. the tree fell into the street

c. the weather was so changeable

d. the cars were outside to stop the traffic

 

49- The underlined ' it'  refers to ………

a. storm              b. wind         c. one of the trees        d. the traffic

 

50- The writer came back inside some while later because he was wet.

a. t                                       b. f

 

51- the writer went outdoors to watch the traffic.

a.t                                        b.f

 

b. write complete  answer for the following question.

 

52- why did the writer stay indoors?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1

 

 

 

5/3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

CC